1. Dane osobowe

 

1) Administratorem danych osobowych zebranych i udostępnionych za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem jez.edu.pl jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie RODO).


2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@pzh.gov.pl.


3) Administrator przetwarza dane osobowe:


a) w celu prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, z zastrzeżeniem, że prawidłowa realizacja umowy w uzasadnionych przypadkach wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie stanu zdrowia, w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

b) w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 czerwca 1927 r., Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) polegających na prowadzeniu badań naukowych a także wdrażaniu i upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 9 ust. 2 lit. j RODO, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, zakres przetwarzanych danych jest zminimalizowany a dane przetwarzane w tym celu podlegają procesowi anonimizacji poprzez usunięcie danych identyfikacyjnych osobę, której dane osobowe dotyczą;

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prowadzenia rozliczeń ze środków finansowych uzyskanych od podmiotów publicznych w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy (Administratora) usługi zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną, na podstawie realizacji zawartych umów o współpracę, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji ww. celu.

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych.

Skip to content