Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z NIZP PZH – PIB jest NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pzh.gov.pl


3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych, polegających w szczególności na prowadzeniu badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, a także innych zadań statutowych polegających na promocji i ochronie zdrowia.


4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).


5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.


7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń.


8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu.


10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

 

Skip to content