Konferencja nt. „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania”

13 września 2022 r., odbyła się jednodniowa konferencja nt. „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania” zorganizowana przez  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka w związku z realizacją zadania pt. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r., Działanie nr 1.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych zaangażowanych w Program edukacji żywieniowej Junior-Edu-Żywienie oraz szkół podstawowych, do których kierowany jest projekt. W Konferencji stacjonarnie uczestniczyło 200 osób, a 700 było zarejestrowanych on-line, przy czym wydarzenie miało 1000 wyświetleń w czasie jego trwania.

Zrealizowano następujący program Konferencji :

Cele, założenia, sposób realizacji i wyzwania programu przedstawiły prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, kierownik projektu w SGGW oraz mgr Monika Wiktorska, kierownik projektu w NIZP PZH-PIB.

W sesji „Wybrane problemy żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz propozycje organizacji żywienia w placówkach szkolnych” wystąpili:

 • dr inż. Katarzyna Wolnicka, NIZP PZH-PIB, z prezentacją Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT Szczecin, z prezentacją Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży,
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski, z prezentacją Media w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych – szanse i zagrożenia,
 • dr hab. Anna Harton, SGGW w Warszawie, z prezentacją Znaczenie relacji uczelnia – szkoła w kształtowaniu i realizacji edukacji żywieniowej uczniów,
 • mgr Piotr Górski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku, z prezentacją Organizacja żywienia w szkole – mocne i słabe strony różnych rozwiązań organizacyjnych w praktyce.

W panelu dyskusyjnym, który odbył się w drugiej części konferencji poruszono zagadnienia roli organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych oraz producentów żywności w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyszłość edukacji żywieniowej w polskim systemie oświatowym, zgodnie z następującymi punktami:

 1. Edukacja żywieniowa w placówkach oświatowych – stan obecny i zamierzenia; kto odpowiada za edukację żywieniową w szkole?
 • Jakie tematy są najczęściej poruszane i w ramach jakich zajęć; przykłady dobrych praktyk w tym zakresie; jakie można zaproponować rozwiązania w tym zakresie na przyszłość; czy są potrzebne specjalne pomoce i narzędzia do wdrożenia tych rozwiązań i czy są one dostępne na poziomie szkoły?
 • Jakie problemy związane z edukacją żywieniową występują i jak są one rozwiązywane?
 • Czy nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji żywieniowej?
 • Z jakich źródeł korzystają?
 • Czy w szkole powinno być oddzielne pomieszczenie (sala) dedykowana wyłącznie edukacji żywieniowej? Jak powinna być wyposażona?
 • Czy w szkole organizowane są ogródki warzywne, ziołowe itp. dla dzieci? Czy jest to możliwe do realizacji na terenie Państwa placówek?
 1. Rola organizacji samorządowych w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży. Doświadczenia i inspiracje na przyszłość. Z jakimi problemami w tym zakresie spotykają się samorządy. Jak rozwiązują te problemy? Jak współpracują samorządy z placówkami oświatowymi w obszarze edukacji żywieniowej? Jakie rozwiązania w zakresie żywienia w szkołach są preferowane i jak są one wdrażane?
 2. Rola producentów żywności w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży. Doświadczenia i inspiracje na przyszłość. Odpowiedzialność producentów żywności w zakresie promowania właściwych nawyków żywieniowych? Przykłady działań z zakresu edukacji żywieniowej producentów żywności i dobrych praktyk w tym zakresie.
 3. Jak przeciwdziałać pandemii nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci / uczniów. Rola szkoły i środowisk lokalnych; możliwa współpraca różnych/jakich instytucji? Przykłady współpracy/wspólnych przedsięwzięć.
 4. Jaka jest rola samorządu, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia w edukacji żywieniowej?
 5. Jaka jest rola rodziców/rady rodziców w kształtowaniu zachowań żywieniowych uczniów? Jakie problemy widzą w tym zakresie dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni interesariusze?

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW
 • mgr Sylwester Kolibabski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie
 • mgr Małgorzata Litwin, nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 289 w Warszawie
 • mgr Małgorzata Bzdyra, nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu
 • mgr Grażyna Lamczyk, wójt gminy Dębowa Kłoda
 • prof. dr hab. Wiesław Przybylski, wójt gminy Brańszczyk
 • dr inż. Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • mgr Baszar El-Helou, NIZP PZH-PIB, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

Zapraszamy do obejrzenia  nagrań z konferencji, które  dostępne są na kanale Nauka Science SGGW.

Skip to content